1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี บ้านนางสมพิน อินตั๋น ถึงโรงเรียนปงรัชดาภิเษก บ้านบ่อค้าง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
2.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ป่าสุสานบ้านหนุน หมู่6 - บ้านดง หมู่13 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา