1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำวี บ้านนางสมพิน อินตั๋น ถึงโรงเรียนปงรัชดาภิเษก หมู่5 บ้านบ่อค้าง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู พร้อมฝาปิดบริเวณบ้านนายนวล พิษณุ ถึงบ้าน ด.ต.อุทัยคเชน ทองสุวรรณ บ้านดู่ หมู่3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนางสาคร หลวงหล้า ถึง บ้านนายวิมล อินยม บ้านดู่ บ้านดู่ หมู่3 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา