1.โครงการเทลานคอนกรีตและต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่9

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านบ่อค้าง หมู่5 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านกองแล หมู่4 ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

4.โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุญยืน หมู่2 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

5.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อค้าง หมู่5 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

6. โครงการงามซ่อมวร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู แบบมีฝาปิด บ้านแสนสุข ม.9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

8.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนชัย ม.11 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา